سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496572

له سدره امرخېلې سره د زرلښت ډاټ کام مرکه


2016/05/03


مرکه کوونکی:  رفيع الله روشن

پوښتنه: دلوی اوځواکمن تعا لی په سپیڅلی نا مه آغلې سدره امرخېلې! که د مرکې له دود سره سم دزرلښت وېبپا ڼې قدرمنولوستونکوته په مفصله توګه ځان وروپېژنې چې زوکړه موچېرې شوې،چېرې ژوند کوئ، زده کړې موپه کومه برخه کې کړی، څومره اوڅه د نده لری ؟
ځواب:- مننه کوم په سر کې تاسو او قدرمنو لوستونکيوته خپل دمينې او خلوص ډک سلامونه وړاندې کوم او بيا په خپله جونګړه کې تاسوته ښه راغلاست وايم، نوم مې سد ره ده، ا مرخېله تخلص کوم د میدا ن ورد ګ ولا یت  اصلی اوسېد ونکې یم  زده کړې مې تر دولسم ټولګي په  کا بل اوپښورکې کړی تر هغې وروسته مې د پغما ن په حما یوی مرکز کې دوه کا له د بیا لوژی څا نګه ولو ستله اوس د خوا جه جمع د متو سطه ښوونځي سرښوونکې یم

.
پوښتنه :ـ مخکې له دې چې په دې متوسطه کې سرښوونکوې  شی چیرته وی اوڅه د نده مودرلوده ؟
ځوا ب :- مخکې په خواجه جمع سیمه  کې اوسېد لمه سوا د حیا تی زده کړو ښوونکې وم د قلعه کا شف په لېسه کې مې هم د ښوونکې په صفت دنده سرته رسولې  پغما ن والسوالی دکوشکک په لېسه کې هم ښوونکې ومه  د آزموینې په ورکولوسره خواجه جم متوسطه مکتب سرښوونکې مقرره شوم

.
پوښتنه :ـ څومره چې ا فغانی ټولنه کې ژوند ته وګوروستونزې ډ یرې  زیا تې دی تا سود یوې ا فغا نې میرمنې په صفت په افغا نی ټولنه کې زده کړه د نجونولپا ره څومره مهمه بولی ؟
ځوا ب :- د نجونولپا ره زده کړه ډیره مهمه ده ا فغانې نجونې  له ډ یروستونزوسره لاس اوګریوان  دی کورنی با ید دخپلواولا د ونوپه منځ کې توپیر ونه کړی اوپرېږ د ی لکه څنګه چې زوی یې مکتب ا وپوهنتون ته ځی همدا شا ن لور هم ولاړه شی

.
پوښتنه :- هغه کورنۍ چې نه غواړی دهغوی په کورنۍ کې څوک د لورپه نوم نا سته اوسی اوهغه دې له کورنه بېرون د زده کړو لپا ره ووځی اویا په د ې خاطر با ند ې چې یوڅه لا س ته را وړی له کوم هنرنه با ید کا رواخلو ترڅوهغوی ته قنا عت ورکړو چې خپله لور زد ه کړوته پریږدی ؟
ځواب :ـ د مشرانو د نده دا ده چې خپلولوڼوته د تعلیم ا جا زه ورکړی نجونې با ید پلار،موراووروته قنا عت ورکړی اوورته ووایی کله چې یوه خورنا روغه شی د نا رینه ډا کټر پرځای با ید ښځینه ډا کټر ته ولا ړه شی اوخپل مشکل ورته ووا یې که نا رینه ډا کټر ته ولا ړه شی شرمیږی خپل مشکل نه شی ورته بیا نولای له دې او دېته ورته نورو هنرونو اوهغو لارو دې کارو واخلي چې وشي کولی خپله کورنۍ په دې قانع کړي ترڅو دوی ته د زده کړو کولو اجازه وکړي

.
پوښتنه :ـ څومره چې زه پوشوم تا سو  دښوونې اوروزنې په برخه کې زده کړې کړی اوبیرته موخپل مسلک کې دنده واخیستله آ یا امرخیلې دا مو خپله شوق او علاقه وه که څنګه؟
ځوا ب :- هو زما مینه له ښوونکی سره واوغوښتل مې چې په را تلونکې کې ښوونکې شمه هغه ارمان مې خدای (ج) پورکړلو

.
پوښتنه :- نن سبا  په افغا نی ټولنه کې هغه لويې ستونزې چې افغا نې  میرمنې ورسره لا س اوګریوا ن دی کیدا ی شی په ګوته یې کړی ؟
ځواب :ـ په افغا نی ټولنه کې دا فغا نو میرمنولویه ستونزه له هغوی سره تاوتریخوالی دی افغا نې میرمنې وهل کېږی، سوزول کېږی پوزه يې پرې کېږی  په بد وکې ورکول کېږی اودا سې نو

ر.
پوښتنه :ـ له بلې خوا افغا نی ټولنه سره له دې چې د ا سلام ترچترلاندې ژوند کوی مګربیا هم داسې دود ونه اوعنعنات په کې شته دی چې هغه له اسلام سره په ټکرکې دی د بیلګې په توګه یو د  کم عمر نجلی  د ډ یر عمرسړی ته په نکاح کول سره له دې چې  هغې خپل قانونی سن هم نه وی پوره کړی یا په بد و کې د نجلی ورکول اوداسې نورستا په آ ند دغه حالات په ټولنه کې څومره منفی تا ثیرات  راوړلای شی؟
ځواب :- هغه د ود ونه چې له اسلام سره په ټکرکې دی په ټولنه با ندې ډ یرمنفی تا ثیرات لری د کم عمرنجونوپه نکاح کول د ډ یرعمرسړیوته د پیسوپه خا طر د میند و اوپلرونو جفا کول دی خپلو اولادو نوسره په بد وکې د نجونوورکولو کچه اوس الحمدو الله یوڅه را ټیټه  شوې دی

  .
پوښتنه :ـ  دا چې دغه کچه تر اوسه پورې یو څه را ټیټه شوې ده ستا سوپه آ ند عا مل یې څه دی بل دا څنګه کولا ی شو دغه ستونزې چې دا فغا ن مېر منوپه وړاندې پرتې دی کچه يې صفرته را ولو دا کا ر څوک لاشی دولت ، خپله کورنۍ یا دعا مه پوها وی له لارې با ید دا کا روشی ؟
ځوا ب :- زما په آ ند عا مل یې دا دی چې یوتعدا د کورنۍ روشنفکره دی د زوی اولور ترمنځ توپیر نه کوی  او بل دا چې هغه وخت د افغا ن مېرمنوستونزې صفرته را تلای شی چې ټولې خویندې  لوستی وی او خپلوحقونوڅخه دفا ع وکړی

.
پوښتنه :- د هېواد په پوهنیز ډکرکې ښځوته څومره ونډه ورکړل شوې دی تا سووربا ندې قنا عت کوی ؟
 ځواب :- څومره ونډه چې ښځوته ورکړل شوې موږوربا ندې قنا عت نه کوډ یره کمه دی دولت با ید دې ته ډیره پا ملرنه وکړی

.
پوښتنه :- آغلې امرخېلې کله چې دیوهېواد په مرکز کې دا حا ل وی چې له ارګ سره په څوکیلومټری کې د یوې لېسې لپاره مسلکی ښوونکې پیدا نشی په هغو ولا یتو کې چې امنیتی ستونزې هم ډ یری دی هلته به څنګه یوه مېرمن دې ته آما ده شی چې د معا رف په برخه کې کا روکړی حل لاره څه دی ؟
ځوا ب :- ترڅوچې دې وطن کې جګړه د وا م ولری ښځینه وښوونکې څه چې نا رینه ښوونکی به هم پیدا نشی حل لا ره د ا دی چې دولت با ید هغه ژمنې چې دولس سره کړی سرته ورسوی او دپو هنې په برخه کې ډیر کا روکړی

.
پوښتنه :- په افغا نستا ن کې جګړه چا پیل کړې پخوانیوقوما ندا نا نو ،سیا سی احزابواو که بهرنیا نو؟
ځوا ب :- د افغا نستا ن په جګړه کې موږخپله هم ملا مت یو سیا سی احزاب ، پخوانی قوما ندانا ن اوبهرنیان هم په کې لاس لری اوګرم دی، او همدغه کړۍ دي چې افغان وګړي په يوه او بل نامه سره جنګوي

.
پوښتنه :- څوم ځل دی چې ا فغا نستان په اداری فسا دکې د وهم اوسږکا ل دریم ځا ی خپل کړی ستا سو په آ ند ولې با ید دا سې وشی آیا زموږولسمشرپه فسا د ککړدی او که هغه دا وړتیا نه لری چې  د یوې ادارې چې له هېواده عبارت ده سم مديریت وکړي؟
ځواب :- ښا غلی ولسمشرهغه ژمنې چې په ا نتخا با تی کمپا ینونوکې له ولس سره وکړې خلک ورته ډ یرهیله من و کله چې قد رت ته ورسید ټولې يې هیرې کړلې په هره ا دا ره کې واسطه چلیږی د دې پرځای چې فسا د راکم شی نورهم زیا ت شو، معلومه ده چې ولسمشر مو مفسد دی نوځکه يې تر ده ښکته اداري ټولې په فساد کې ښکېلې دي،هرچا دا هيله لرله چې له غني سره به افغانستان په هره برخه کې غني شي خو ګورو چې په هره برخه کې له فقر سره مخ يو.


پوښتنه :- دهېواد هرا ړخیزوستونزوته په کتلوسره چې تا سوهم د د ې هېوا د یوه غړې یا ستی اوهر څه د رته معلوم دی که چیرته دهېوا د دمشری واګی تا سوته په لا س درکړی شی دهېواد دبهبود لپاره به ستا سو لومړی کا رڅه وی ؟
ځواب:- که چیرې زه دهېوا د ولسمشره شم لومړی کا ر به مې دا وی هغه خلک چې په چوکونوکې دکا رلپاره ولاړوی او کا رورته نه پیدا کیږی هغوی ته به کا رپیدا کوم

.
پوښتنه :- له خپله آ نده ژوند څه ډ ول راته تعریفوې ؟
ځواب :- ټولنې سره سرم ځا ن عیا رول د نورخلکوپه خوشخا لی خوشحا له کید ل اوپه غم خفه کیدل ژوند دی

.
پوښتنه :- که چیرې امرخېلې ته دا سې یووړاند یزوشی  چې هغه له مرکزنه لری په یوه پوره امن ولایت کې دیوې لېسې د امرې په توګه وټاکل شي وبه یې منی ؟
ځواب :- که امنیت شتون ولری دا فغا نستا ن هرولایت چې وی زه به هلته ځمه او دهېواد بچيا ن په مینه روزم

.
پوښتنه :- په هغه سیمه کې چې ته د یوې ښوونځۍ د سرښوونکې په صفت دنده ترسره کوې څومره د ا منیت له مخې ځا ن ډا ده بولې ؟

ځواب :ـ په هغه سیمه کې چې د یوې ښوونځي د سرښوونکې په صفت دنده ترسره کوم پنځسوس سلنه  امنیت یې ښه دی له هغه زیات نه

.
پوښتنه :- له ولسمشرنه څه غوښتنه لرې ؟
ځواب :- له ولسمشرنه زما غوښتنه دا ده چې دافغا نستا ن جنګ ځپلی ولس ته دې سوله را ولی اوپه دې لاره کې دې ګړندی اوصا د قا نه ګا مونه وا خلی ترڅوموږهم  لکه دنوروهېوا دو نو دوګړوپه شا ن په سوله کې ژوند وکړو

.
پوښتنه :- څومره چې زه پوهېږم تا سې لیکل هم  کوی اوقلم خوځوی په کومه برخه کې لیکل کوی ؟
ځواب :- زما دلیکوا لی ډیرکم وخت کیږی او شعرونه لیکم .

 

پوښتنه :- آ یا یوا ځې شعر لیکی په بله برخه کې لیکل نه کوی که وړتیا يې نه لری یا اړتیا یې نه دی پیښه شوې ؟
ځواب :- لیکوالی ته نوې متوجې شوې یم اوس تنها شعرونه لیکم مصرفیتونه مې زیات دی زړه مې غواړی چې نوروبرخوکې هم لیکل وکړم .

پوښتنه :- په افغا نی ټولنه کې دوه قشره ډ یر زیا ت دی  یوشاعرا ن ا وبل سند رغا ړی اوهرڅوک خپله برخه په بیل ډول تعریفوی تا سوراته شعرڅنګه تعریفوی  ؟
ځواب :- زه ما له آ نده شعر هغه د رد ی چې له زړه را وځی اوپه د رد مند زړه کینی .
پوښتنه :- آ یا هرڅوک شا عر کید لای شی ؟
ځواب :- فکرنه کوم چې هرڅوک دې شا عری وکړی

.
پوښتنه :- ډ یرخلک وا یی چې شعر یوا لهی لورینه دی یوا لها م دی په ډ یروزد کړو اوسوا د ند ی  تا سوهم په د آ ند یا ستی ؟
ځواب: بلکل .

پوښتنه :- شعر په ټولنه کې څومره موثریت لری اوڅه د رد دوا کولای شی د خلکو؟
ځوا ب :- د شعرموثریت دا د ی کله چې په یود رد مند زړه کینی هغه د رد ته ا را م ورکوی .

پوښتنه :- د چا شعرونه موډیرولوستل چې تا سويې متا ثره کړئ اوشعر موولیکه ؟
ځوا ب:- روشن صا حب د کوم شا عر شعرونه مې نه د ی لوستی د پښتومضمون د تدریس له لارې مې غزل ، څلوریزې ، لنډ ۍ ا و شعر پیژ ند لی تنها د شعر په لیکلو بریا لی شوې یمه

.
پوښتنه :ـ تراوسه پورې کوم چا پ شوی آ ثا رلرې ا و کنه ؟ځوا ب :- نه زه لا په دې ډګر کې ډېره نوې يم تراوسه داسې کومه ټولګه نه لرم یو شعر مې د فریا د په نو م  پا یښت مجله کې چا پ شوی دی او بس

.
پوښتنه :- په څوژبوخبرې کولا ی شې ؟
ځوا ب :- زه په درې ژبو پښتو ، دری او ا شا روي د ګونګیا نوپه ژبه خبرې کولی شم.

پوښتنه :- ايا وا ده موکړی د وا ده ثمره موڅه د ی په خپله خوښه مووا ده کړی د موراوپلارپه خوښه او که چا درته وړا ندیز کړئ ؟
ځوا ب :- آآهه !! روشن صیب کاش دا پوښتنه موهېڅ نه وای کړې، خير په هرحال اوس چې تاسو پوښټنه وکړه زه يې هم ځواب وایم، هو وا ده مې کړی د مورا وپلار په خوښه د وا ده ثمره مې درې اولا دونه دوه لورګا نې اویوزوی دی خو موږ اوس په کور کې پنځه نه بلکې څلور نفره يو ،داځکه چې خاوند مې اوس په دې دنيا کې نشته ،هغه يې شهيد کړ

!!.
پوښتنه :- خا وند مو دخپلوخپلوانوله جملې څخه واوکه مونه پیژندل سره ؟
ځوا ب:- خا وند مې دخپلوا نو له جملې څخه و

.
پوښتنه :- هغه وخت چې دا اوا ز دې واوریده چې ستا داولا دونو پلا رنورپه دې دنیا کې نشته څه ا حسا س د ې کا وه ؟
ځوا ب :- په لومړيو شپو کې دا سې مې داسې فکر کا وه لکه یوخوب چې وینم وروسته بیا چې له ستونزوسره مخ کېدم یوازې وم پوهیدم چې ریښتیا دی

.
پوښتنه :- کله چې په لا ره روا نه یې اویوه مېرمن وګورې چې د سوا ل کولوپه خا طر درته لا س غزوی څه ا حسا س کوې ؟
ځوا ب :ـ په داسې حالاتوکې  ډیره زوریږم.
پوښتنه :- په کورنۍ کې څوک ډیرنا زد رکوی ؟


ځوا ب :- په کورنۍ کې پلار ډیرنا زرا کوی .
پوښتنه :- په کورکې څوک درسره ډیرجنګ کوی ؟
ځوا ب :- په کورکې د جنګ څوک نه لروا لحمدوالله

.
پوښتنه :- کوم رنګ ، ، کوم بوی ، کوم کتا ب ، کوم هېواد اوکوم ولا یت دې خوښېږی؟
ځوا ب :ـ رنګ تور، بوی دګلا ب، کتا ب دشعرونو، هېواد افغا نستا ن اولا یت مې میدا ن ورد ګ خوښېږی

.
پوښتنه :- هغه چې تا ډیره زوروی څه دی ؟
ځوا ب:- هغه کم عمره ما شوما ن چې شا قه کا رونه کوی  ما ډیره زوره وی

.
پوښتنه :- له څه شی نفرت لرې ؟
ځوا ب :- له جنګ نه

.
پوښتنه :- دبریا لیتوب را ز دې په څه کې دی ؟
ځواب :- هرکا رمې په لوړ همت شروع کړی ا وما ته مې نه ده منلې

.
پوښتنه :ـ د کوچنیوا لی قهرما ن دې څوک دی ؟
ځوا ب:- د کوچنیوالی قهرما ن مې پلاردی

.
پوښتنه :- د خوښې وړ سیا ست مدا ردې څوک دی ؟
ځواب:ـ ضیا ءالحق امرخېل

.
پوښتنه :ـ کوم ډ ول لوبې دې خوښېږی ؟
ځوا ب:ـ کرکټ لوبه مې ډیره خوښیږی .

پوښتنه :- کوموهېوا دونو ته موسفرونه کړی دی ؟
ځواب :ـ پا کستا ن ته مې سفرکړی نوروهېوا دونوته نه یم تللې.

پوښتنه :ـ را زڅه ډول تعریفوې ؟
ځوا ب :- هغه خبره چې دا نسان په زړه کې وی اونه غواړی نوروخلکوته یې ووایی هغه راز دی .

پوښتنه :- نشه کوی ؟
ځوا ب :- نه.

 

رفيع الله روشن

بېرته شاته