سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496158

له بي بي حنا اصفي وردګ سره مرکه.


2016/20/03

د زرلښت ډاټ کام قدرمنو لوستونکيو په سلامونو مو هرکلی کوم هيله  ده نوی کال مو په خوښۍ سره پيل کړی وی،دوستانو خوښ يم چې د مرکو په لړ کې مې داځل د يوې کوچنۍ او ذهينې ژورنالېستې اوپه شمشاد ټلوېزيون کې د اوڅار خپرونې چلوونکې آغلې بي بي حنا اصفي وردګ سره مرکه کړې ،حنا يوه مستعده او زيرکه نجلۍ ده دهغې د ژوند ،زده کړو اودندې په هکله مو ورسره خبرې کړي دي ،د لوستلو لپاره يې ستاسو مخې ته ږدو دهم تاسې هم داهم حنااصفي ودرګ.

مرکه کوونکی رفيع الله روشن
پوښتنه: د ولوی او ځواکمن تعا لی په سپیڅلی نا مه آ غلې حنا جا نې ډ یر خوشحا له یم چې نن ستا سو دزړه هغه وړې وړې خبرې خپلوهغوهېوا دوا لوسره چې وا قعآ ستا سو د خبرو تږی دی ستا سو دفن  تږی دی ا وستا سو له ا ستعد ا د څخه متا ثرشوی هغوی ته  ستا سو خبرې رسوم ،که د مرکې له دود سره سم قد رمنولوستونکوته په مفصله توګه ځا ن وروپیژ نې چې حنا جا نه څوک ده چیرته يې زوکړه شوې د کوم ځا ی ده چیر ته ژوند کوی څومره زده کړی یې کړی او په کومه برخه کې ؟
ځوا ب :- بسم الله الر حمن الرحیم  روشن صا حب تا ته ښه را غلا ست وا یم په لید و دې ډ یره خوشحا له یم ستا سودویب پا ڼې له لا رې ټولوهېوا دوا ته دنوی کا ل مبا رکی وا یم  نو مې حنا ده آ  صفی ورد ګ تخلص کوم د مید ا ن ورد ګوولا یت  یم زوکړه مې کا بل کې شوې ا حمد شاه با با مېنه کې ا وسېږم ا و د احمد شا ه د ا را نی خصوصی ښوونځي د شپږم ټولګی زده کوونکې یم .

پوښتنه :- د ا سې خبرشویم چې حنا جا نه په صنف کې ا ول نمره ده که د خپلوزده کړو په برخه کې معلو ما ت را کړې اودا را ته ووایې چې څومره وخت کیږی په ټولګی کې او ل نمره یې ؟
ځوا ب :ـ په لومړی او دوهم ټولګی کې او ل نمره وم دریم اوڅلورم ټولګی کې مې اول نمره ګې له لا سه ووتله پنځم اوشپږم ټولګې کې په یوقرا دا د کې چې له خپلې ټولګیوا لې سره مې لا سلیک کړی دی په څلورنیم میا شتنۍ ازمو ینه کې زه اول نمره کیږم په کلنۍ آ زموینه کې هغه اول نمره کیږی .

پوښتنه :ـ ډیرې ښې خبرې ته مو ا شا ره وکړه چې له رقیب سره موحد ټا کلی یا مو قراردا د ورسره لا سلیک کړی څه فکرکوی تا سوته په څلورنیم میا شتنۍ آزموینه کې اول نمره کېد ل ښه دی که په کلنی کې ؟
ځوا ب:- با ید زه په کلنۍ آزموینه کې اول نمره شمه دا چې  ټولګیوا له مې ډیره را با ند ې ګرا نه دی اواستعدا د هم لری د د وا ړو په موا فقه مویوقرا ردا د لا سلیک کړی دی هغه قرار دا د ته و فا دا ره پا تې شوې یم څلورنیم میا شتنۍ آ زموینه کې اول نمره کیږم په کلني کې دوهم .

پوښتنه :- کله چې تا سو هغوی ته قرا ردا د کې صا د قه وی چې تا سوبه اول نمره وی هغوی دوهم نمره  ولې هغوی له تا سوسره دا سې وکړل چې ځا ن یې اول نمره کړو تا سودوهم نمره په دې موکله فکرکړی دی؟
ځواب :- په دې هکله زه څه نه شم ویلای ځکه چې هغه مې نږدې ملګرې دی په ټوکو ټوکو کې يې را ته وویل چې ته به څلورنیم میا شتنۍ آ زموینه کې اول نمره یې او زه په کلنۍ آزموینه کې او ما هم ورسره ومنله په دې خا طر چې په ما ډیره ګرا نه دی .

پوښتنه :- په ټو لګی کې له نوروملګروسره څنګه یې هغوی خوبه له تا سره کینه نه کوی ؟
ځوا ب:- نورې ټولګیوالې را سره ښه چلند نه کوی په دې خا طرچې په هر مضمون کې چې زما نمرې ګوری چې ټا پ وی په  ښوونکیو هم ګرا نه یم بیا نودوی کینه کوی .

پوښتنه :- دخپل ښوونځۍ ا دا رې په هکله را ته یوڅه ووا یه ؟
ځوا ب :ـ زموږ د ښوونځي په دا ره کې سپیڅلی ښوونکی شته له ټولوزده کوونکوسره ښه رویه کوی زه له خپلې ا دا رې نه ډیره را ضې یم هرکا ل زما په فعا لیتونوبا ندې لید نه کوی دخپل ښوونځۍ ممتا زه زده کوونکې هم زه یم ا ستا دا ن مې ما ډ یره تشویقوی .

پوښتنه :ـ په کوم ټولګی کې زده کړې کوې ؟
ځواب :ـ د شپږم ټولګی زده کوونکې یم .

پوښتنه :ـ په دومره کم عمرکې مو میډ یا ته مخه کړله میډ یا ته را تللوعلت موڅه دی چا تشویق کړئ شمشا د تلویزون ته ورتلوکې چا درسره مرسته وکړله  ؟
ځواب :- ز ما دترزوی خوشحال  اصف ورد ګ په ار یا نا تلویزون کې پریزینټرد ی هغه به چې کله ما د تلویزون په سکرین لید لو ما سره هم دا شوق پیدا شولو چې زه هم با ید تلویزون ته ولا ړه شم په ښوونځۍ کې ممتازه زده کوونکې وم د یوه ټولګیوا ل له خوا  معرفی شوم شمشا د تلویزون ته با برزی صا حب هم را سره مرسته وکړه .

پوښتنه :- پنځه کا له کیږی چې تا سوله شمشا د تلویزون سره کا رکوی څومره له خپل کا رنه را ضی یا ستی ؟
ځواب :- روشن صیب که رښتيا ووايم زما رضايت زما د ليدونکيوپه رضايت کې دی ځکه زه دهغوی لپاره هلې ځلې کوم او کوښښ کوم چې یوه ښه خپرونه ورته وړاندې کړم، نو زه چې کله له خلکوسره مخا مخ کیږم ډیره مې تشویقوی له خپرونومې ستا ینه کوی وا یی په ډیرخوند ستا خپرونې ګورودا دمینوا لو خبرې دی زه هم له خپل کا رنه خوشحا له یم .

پوښتنه :- حنا جا نې په را تلونکې کې څه پلا ن لرې او دځا ن لپا ره دې کوم حد ټا کلی هد ف دې  د ژوند څه دی  ؟
ځواب :-  يو نه بلکې ډېر پلانونه لرم خو هغه چې دېره ورته لېواله يم او هڅه کوم چې پکې ژر بريالۍ شم هغه داده چې په را تلونکې غواړم  ډ ا کټره شم یوروغتون جوړ کړم ا ود غریبا نود رملنه په وړیا تو ګه وکړم ترڅومې خپلو هېوا د وا لوسره له دې لارې مرسته کړی وی .

پوښتنه :- هغه ما شوما ن چې ستا همزولی دی په لا روکې ګرځی اوزده کړې نه کوی کله دې هغوی ته ویلی چې : ای زما همزولورا شی زده کړې وګړئ هغوی د زده کړوته هڅولی وي ؟
ځوا ب :- هو داسې يواځې يو ځل نه بلکې په کراتو کراتو شوي دي چې زه خپل همزولی وګورم په با زا ریا بل کوم ځا ی کې او پوشم چې درس نه وا یی هغوی درس ویلوته تشویقوم ورته وا یم په را تلونکې به  یوښوونکی ، ډا کټر ، ا نجینر یا څا رنوا ل جوړشې خپل وخت بې ځا یه مه تیروه را ځه ښوونځۍ ته لا ړ شه او درس ولوله .

پوښتنه :- په کورنۍ کې د څوک ډیرتشویقوی ؟
ځواب :- ټوله کورنۍ ما تشویقوی .

پوښتنه :- دا سې څوک شته چې ستا ه په کا رونورخه ورشی ؟
ځوا ب :- ما خوتراوسه دا سې څوک نه دی لید لی

.
پوښتنه :ـ هغه وا لد ین چې خپل ما شوما ن ښوونځۍ ته نه پریږدی هغوی څنګه قا نع کړو چې زده کړه دا نسا ن دپرمختګ یوا زینی لا ره ده ؟
ځوا ب:- ز ما په آ ند ډیرې کمې کورنی به وی چې خپل اولا دونه ښوونځۍ ته نه پریږدی هغه به په هغوسیموکې وی چې هلته جګړه وی یا هغه کورنۍ ا قتصا دی ستونزې ولری هغوکورنیوته دا سې قنا عت ورکولا ی شوکه ستا سو ا ولا د ونو زده کړه کړی وی ستا سوحقوقوته به ښه پا ملرنه وکوی .

پوښتنه :ـ  سره له دې چې له قانون سره په ټکر کې ده خو که چیرې حنا جا نې ته د پا رلما ن دعضویت وویل شی وبه یې منی ؟
ځوا ب :- هو هرو مرو د پا رلما ن عضویت منم او دا چې خلک ما ته را یه را کړی او په ما با ورولری دا زما لپا ره ویا ړ دی چې د ملت په کورکې دهغوی استا زې وا وسم .

پوښتنه :- په ژوند کې له څه شی نه زیا ته خوشحا له یې ؟
ځوا ب:ـ روشن صیب دخدای پاک ډیر شکر دی په ژوند کې تراوسه پورې په دې خوشحا له یم چې موراوپلارمې ژوندی دی درس لولم ا قتصا دی وضیعت موښه دی د ند ه لرم .

پوښتنه :- ژوند را ته تعریف کړه ؟
ځواب :- زما په آ ند ژوند هغه دی چې له خوښیوډ ک وی ا ودهرچا په شونډو موسکا خوره وی .

پوښتنه :- تراوسه پورې د دا سې کومې پیښې شا هد ه پا تې شوې یې چې ستا په عمر کومه نجلی په جبروا ده شوی وی ؟
ځوا ب :- نه تراوسه د دا سې کومې پیښې شا هد ه نه یم پا تې شوې د نوروخلکونه مې ا ورید لی دی چې کم عمر نجونې په زوراو جبر وا ده شوی دی

 
پوښتنه :- کله چې یوچا سره غواړې خپرونه مخته یوسې پوښتنې په خپله جوړه وی او کنه دا دا رې له خوا درکول کیږی ؟
ځوا ب :ـ د ا دا رې له خوا پوښتنې را کول کیږی هغه بیا موږحفظ کوهرچا سره چې د مرکې را ته وویل شی هغه سره مرکه کو.

پوښتنه :- کله دا سې هم شوی هغه پوښتنې چې دا ا دا رې له خوا درکړل شوی دی د مرکې په وخت کې ستا سو نه هیرې شوی وی د د هغې په ځا ی موبیا نورې پوښتنې کړی ؟
ځوا ب:- هغه پوښتنې چې د ا دا رې له خوا را کړل شوی دی که زموږ له یا ده وځی د هغې پوښتنې په ځا ی که هر ه پوښتنه موذهن ته را شی کویې خو له موضوع څخه لرې نه يو تللي.

پوښتنه :ـ د خپلې پروډ یسر په هکله را ته معلوما ت را کړه ستا سوسره څنګه رویه کوی ښه او که بده ؟
ځوا ب :- زه نه تنها چې له خپلې پرېډيوسرې څخه خوشحاله يم بلکې د شمشما د تلویزون له ټولو کا رکوونکونه ډ یره را ضې یم که هغه پروډیسره وی پریزنټروی یا بل هرڅوک .

پوښتنه :ـ ژورنا لیزم څنګه را ته تعریفوې ؟
ځوا ب:- خپله وړتیا نوروته ښود ل د تلویزون او را ډیو له لا رې .

پوښتنه :- کله چې ستا یوه همزولې نجلی تا ته د سوال په خا طرلاس غزوی په دا سې حا لا ت کې څه احسا س کوې ؟
ځوا ب :- هغه نجلی چې زه ما همزولی وی ا وما ته دسوال لاس وغزوی په دا سې حا لا ت کې ډیره زوریږم ،حتی د هغې مخ ته نشم کتلای ،ژړا راځي اوپه زړه کې وایم چې کاش داهم زما پشان وای او د سوال کولو پرځای يې درس ويلای.

پوښتنه: په شمشاد ټلوېزيون کې کومه خپرونه مخکې وړې؟
ځواب: ـ زه د اوڅار په نامه يوه خپرونه ده چې له بېلابېلو اشخاصو سره پکې مرکې کوو هغه له خپل يوه همکار سره په ګډه مخته وړم.

پوښتنه :- په خپرونه کې له خپل همکا رحسيب څخه  څومره را ضې یې ؟
ځوا ب:- ډېره زياته


پوښتنه :- ايا له حسيب سره خو کومه رشته نه لرې ؟
ځوا ب :ـ نه داچې زه د میدان ودګ اوهغه د لغمان ده نو کورنۍ اړيکه يا رشته نلرو خو په خپرونه کې ښه همکا را ن یو.

پوښتنه :- کله دې له چا سره جنګ ګړی دی ؟
ځوا ب :- خپل ورورچې د وه کا له ما نه مشردی حا رث نومیږی هغه سره مې جنګ کړی دی بل چا سره نه .

پوښتنه :ـ د خوښې وړجمله دې کومه  یوه دی  ؟
ځواب :ـ  اعتماد او باور

پوښتنه :ـ د خوښې وړ کلمه دې کومه یوه دی ؟
ځواب :ـ  ا لله جل جلاله

پوښتنه :ـ ترټولوبد عا د ت دې کوم دی ؟
ځوا ب :ـ  ډ یره ضدی نجلی یم .

پوښتنه :ـ هغه رنګ چې هیڅ د ې نه خوښیږي ؟
ځوا ب :ـ ګلا بی رنګ.

پوښتنه :- هغه خواړه چې ډیر یې خورې ؟
ځوا ب:- وریجې اولوبیا .

پوښتنه :ـ په وچومېوږکې دې کومه میوه خوښیږی ؟
ځوا ب:ـ هيڅ مې نه خوښیږی .

پوښتنه :ـ دخوښې وړولسمشردې څوک دی ؟
ځوا ب:- غنی با با .
پوښتنه :- د ژوند قهرما ن دې څوک دی ؟
ځوا ب:- پلارجان مې .

پوښتنه :ـ له څه شی نه ډ یر نفرت لرې ؟
ځوا ب :ـ له جنګ نه


پوښتنه :ـ هغه څه چې په ژوند کې ډیره ورسره مخ کیږې اوخوند ځینې اخلې هغه څه دی ؟
ځوا ب:- خپله کورنۍ چې یوځا ی ګورم خوند را کوی.

پوښتنه :ـ په ورځ کې څولمونځونه قضا کوې ؟
ځوا ب :ـ د سها رلمونځ رانه قضا کیږی .

پوښتنه :- کوم ډ ول مبا یل خوښوې؟
ځوا:- آ یفون

پوښتنه :- خپلو همزولوته څه پیغام لرې ؟
ځوا :ـ همزولوته مې د ا پیغا م دی چې خپلود رسونوکې د ډیرکوښښ وګړی د موراوپلار د رنا وی دې کوی خپل وخت د بې ځا یه نه تیروی ځا ن ته دې یوهد ف وټا کی اوخپل هدف ته د ځا ن ورسوی .

مننه چې دزرلښت ډاټ کام لوستونکيوته دې وخت ورکړ ترڅوستا د زړه خبرې ولولي.
مننه له تاسو اوزرلښت ډاټ کام لوستونکيوڅخه چې زما دخبرو اوريدو او لوستلوته مو وخت ورکړ.

رفيع الله روشن

بېرته شاته