سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9924
ټول لیدونکې
1509799

د کار موندنې اعلان


2016/15/08


اعلان کاریابی دروزارت شهرسازی ومسکن!
یک تعداد بستهای این وزارت طبق برنامه رتب ومعاش ازطریق رقابت آزاد از تاریخ 23/5/1395 الی 9/6/1395 به اعلان گذاشته شده متقاضیان می توانند همه روزه فورمه کاریابی را ازساعت 8 صبح الی 4عصراز آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت واقع مکروریان سوم دریافت نمایند.
-----------------------------
1-(1) بست (4) عضو تیم تخنیکی تفتیش داخلی ریاست تفتیش داخلی
2- (1) بست (5) مدیریت جمع آوری معلومات ریاست پالیسی وپلان
3-(6) بست (4) انجنیربرآورد
4- (1) بست (4) مهندس
5-(2) بست (4) انجنیردیزاین ریاست تخنیکی مسکن وزارت شهرسازی ومسکن
6- (1) بست (4) انجنیرکدهای آبرسانی وکانالیزاسیون
7-(1) بست (4) انجنیرتسخین تهویه وایرکندیشن ریاست طرح مقررات وکودهای ساختمانی ملی
8-(1) بست (4) کارشناس مطالعات جغرافیائی شهری ریاست سروی ومطالعات
9-(2) بست (5) انجنیرترسیم کننده پلانهای شهری ریاست امورشهرسازی
10-(1) بست (4) انجنیرتست کانکریت
11-(1) بست (4) تیم نظارت ومراقبت ازشهرکها
12- (1) بست (4) تیم نظارت ومراقبت ماسترپلان شهری
13- (1) بست (4) انجنیرمراقبت ریاست مراقبت ونظارت
14-(1) بست (5) مدیریت معاش ها ریاست مالی
15-(1) بست (3) آمریت تیم تخنیکی تفتیش داخلی
16-(1) بست (4) عضو تیم تخنیکی تفتیش داخلی ریاست تفتیش داخلی
17- (1) بست (5) مدیریت بودجه انکشافی ریاست مالی
18-(1) بست (4) کارشناس مطالعات منابع آبی ریاست سروی ومطالعات
19-(1) بست (4) انجنیرسرکسازی ریاست بهسازی ساحات غیرپلانی
20-(2) بست (4) انجنیرکودهای مهندسی
21-(1) بست (4) انجنیر کدهای آبرسانی وکانالیزاسیون
22- (1) بست (4) کدهای تسخین تهویه وایرکندیشن ریاست طرح مقررات وکدهای ساختمانی ملی
23-(1) بست (4) انجنیرمراقبت
24-(1) بست (4) تیم نظارت ومراقبت بخش های صحی وتعلیمی
25-(1) بست (4) مهندس مراقبت ریاست مراقبت ونظارت
26-(1) بست (5) انجنیرترسیم کننده پلانهای شهری ریاست امورشهرسازی
27- (1) بست (5) مدیریت تهیه راپور ریاست پالیسی وپلان
28-(1) بست (5) مدیریت ثبت احکام
29-(1) بست (5) مدیریت آرشیف ریاست دفتر
30-(1) بست (5) مدیریت تنظیف ومراقبت ریاست اداری
31- (1) بست (4) مدیریت عمومی تحلیل معلومات ریاست پالیسی وپلان
32-(1) بست (5) مدیریت تادیات پیشکی وسفریه ها ریاست مالی
33-(1) بست (4) مدیریت عمومی تنظیم آموزش ها وارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری
34-(1) بست (5) انجنیرطرح ودیزاین تصفیه خانه ها
35- (1) بست (4) مدیریت عمومی دیزاین آبیاری
36- (1) بست (5) انجنیردیزاین آبیاری ریاست دیزاین زیربناهای تخنیکی
37-(1) بست (3) آمریت مطالعات شهری
38-(1) بست (4) کارشناس مطالعات محیط زیست
39-(1) بست (4) کارشناس مطالعات اقتصادی
40-(1) بست (4) کارشناس مطالعات اجتماعی ریاست سروی ومطالعات
41-(2) بست (4) انجنیرتحلیل ریاست بهسازی ساحات غیرپلانی
42-(1) بست (4) انجنیرکدهای انجنیری ریاست طرح مقررات وکدهای ساختمانی
43- (1) بست (3) آمریت دیزاین شبکات انجنیری
44-(3) بست (4) انجنیربرق
45-(3) بست (4) انجنیرتهویه وتسخین
46- (2) بست (4) انجنیرآبرسانی فاضلاب ریاست تخنیکی مسکن
47-(1) بست (5) مدیریت اجرائیه
48-(1) بست (4) مدیریت عمومی بازاریابی مسکن
49-(2) بست (5) مدیریت بازاریابی مسکن
50-(1) بست (4) مدیریت عمومی مطالعات تخنیکی
51-(1) بست (5) انجنیرمطالعات تخنیکی ریاست مطالعات اقتصادی واجتماعی مسکن
کاپی

بېرته شاته