سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1497052

دوطن مورې !


2017/26/05

ــــــــــــــــــــــــــ
چې مـــــدام داوښـــکې څاڅي
دژړاغــــــږ دراخــــــــــــــــور وي
سترګې ســــرې لکه ســکروټې
ستاپه سترګوکې سـوراوروي
هره ورځ درته غــــــــــم جوړ وي
ځکه ستاسرتل ســـــــــرتوروي
ټکــــــــــه نوې رالــــــــــــــویدلې
ستاپه خونه ستاپه کــــوروي
په تاتیرې ناچــــــــــــــــارۍ دي
له غربته درنګ تــــــــــــــوروي
ستابچېان له لوږې ژاړي
ستاجونګړه کې چې شـــوروي
چې ډوډی په کــــورکې نه وي
نه دڅنګ پوری تربـــــــــــوروي
پورته کـــــــړی تادســــوال لاس
په هردراوپه هرلــــــــــــــــــــوروي
ستاخاوندپه کورکې ناست وي
کاراوبار ورته پیغــــــــــــــــوروي
ټوله ورځ کــــــوي خــــــــــــــوبونه
نورېې خــــــــــتم زړه کې زوروي
چې له چــــــــــرسوبنګـــــــــوراشي
له غوسې نه یې رنګ ســــــوروي
سپکې سپــــــــــــــورې درته وایي
تل چپه خره باندې ســــــــپوروي
ورکــــــــــــوي دستالــــــــورګانې
که په ده دبل چاپــــــــــــــــور وي
ته پخـــــــــه یې په غمــــــــــــــونو
تاته ګرم هرتنـــــــــــــــــــــــــــوروي
نوربه نه کـــــــــوې غمــــــــــــــــونه
دستازړه بایدصـــــــــــــــــــبوروي
ته زمونږدوطـــــــــــن مـــــــــوریې
هربچی به دباتــــــــــــــــــــــــوروي
تابه ساتي تابه پـــــــــــالي
ستاخدمت کې به مـــــزدوروي
ستاترپښـــــــــــولاندې جنت دی
که په مونږکې لږشعــــــــــــوروي
ستاعـــــــــــزت په مـــونږلازم دی
ډیرحقــــــــــــــــــــــونه به دنــوروي
(پټانزی) په خپـــــل زړګــــي کې
ستاپه حال باندېرنځـــــــوروي
درته لیکيڅــــــوبیــــــــــــتونه
ستابه ژوندپکې انځـــــــــــوروي
.
نعمت الله پټانزی
۱۳۹۲/۲/سلواغ

نعمت الله پټانزی

بېرته شاته