سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9919
ټول لیدونکې
1476124

جـــرګه


2017/29/11

ﺟﺮﮔﻪ ﯾﻮﻩ ﺩﻭﺩﻳﺰﻩ اوفرګنيزه ﻏﻮﻧډﻩ ﺩﻩ ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ قومونه يا فرګنې يېﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻭ ﺩ ﻫﻮﺍﺭۍ ﻟﭙﺎﺭﻩ  ﺟﻮړﻭﻱ . ﺩﺍ چي ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ټﻮلني ﺳﯿﺎﺳﻲ ، ﺍﻭ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ قومي ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺩﻭﺩﻭﻧﻮ اباددى ﻧﻮ ﺩ ﻫﻤﺪﯤ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺭﺍﻫﻴﺴﯥ ﺩﻏﻪ ﺩﻭﺩﻳﺰﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﯥ ﺩ ﻫﺮ ﺍړﺧﻴﺰﻭ ﺯﺩﻩ ﮐړﻧځﺎﻳﻮﻧﻮ ‏ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﺭﻧۍ ﺍﻭ ټﻮﻟﻨﯥ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺍړﻳﻦ ﺭﻭﻝ ﮔﺮځﯧﺪﻟﯽ .
ﺟﺮګې تهﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﮊبه کي  ﻏﻮنډه هم وايې ﺍﻭ ﻋﺮﺑﻲ ﮐﯥ ورته ﺷﻮﺭاوايې.ﺩريواج ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ټﻮﻝ ﺩ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ ﻏړﻱ ﺩ ﮐﻠﻴﻮ ﺍﻭ ﺑﺎﻧډﻭ څﺨﻪ( ﭘﻮﻫﻴﺎﻟﻪ) ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺳﭙﻴﻦ ﺭﻭﺑﻲ ﻣﺸﺮﺍﻥ ﻭﻱ . ﻫﻤﺪﺍ ﺭﻧﮕﻪ ﺩ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﯥ ﭘﺮﯤ ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮﻫﺎﻥ ، ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ يې هم غړتوب کي د برخي اخيستني حق لري. عام وګړي يې د ﺣﻖ ﺍﻭ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻭﻳﻨﺎﻭ ﮐﻮﻟﻮته بې له کومي ستونځي غاړه ږدي. ﺩﺍ ﺩﻭﺩ ﻟﻪ ﻧړﯦﻮﺍﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﺩ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻐﻮﯼ ﻣﺪﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ څﺨﻪ له دې کبله ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ :ﺟﺮﮔﯥ ﮐﯥ ټﻮﻝ ﻏړﻱ  ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻭ مغزﯦﯥ ﺳﭙﻴﻨﯥ ﻭﻳﻨﺎﻭﯤ وي ، ﺳﭙﻴﻦ ﻭﻳﻞ ﺍﻭ ﺑﯥ ډﺍﺭﻩ اوبې خاطره پرېکړي وي  ،  . ﺩﺍ ﭘﺪﯤ چي ﺟﺮﮔﯥ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑړﯤ ﺩ ﺩﻭﺩ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺩ ﺣﻞ ﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ  ﻋﻤﻠﻲ ﮊﻣﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږﻱ . ﭘﻪ  ﺟﺮﮔﯥ ﮐﯥ ﺩ ﺷﺘﻤﻦ ﻳﺎ ﻧﯧﺴﺘﻤﻦ ﭘﻪ ﭘﻠﻮۍ ﺍﻭ ﺧﺎﻃﺮﺩﺍﺭۍ ﻫﯧڅ ﺩﺍﺳﯥ څه ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻝ ﮐﯧږﻱ . ﺟﺮﮔﻪ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﯥ ﺍﻭږﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻟﺮﻱ .  ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻭ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎمخ کﯿږﻱ ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ ﭘﺮﯾﮑړﯤ ﮐﻮﻱ ﻧﻮ ﺩ  ﺟﺮګې ﺟﻮړﻭﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺭﺍﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږﻱ . ﺩجرګې ﺩﻭﺩ د ﻧړۍ په ﻧﻮﺭﻭ ﻫﯧﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﮐﯥ هم دپخواپه کچه ، زيات شوى دساري په ډول دﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﮐﯥ ﺩﯦﺘﻪ ﻭﺭﺗﻪ غونډي ﺩ ټﻮﻟﻨﯥ ﺩ ﺍﺭﻭﺍﭘﻮﻫﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺭﻏﻮﻝ ﺷﻮﯼ . دجرګې بنيادي ټاټوبى له دې سببه افغانستان بلل کيږي چي ﺟﺮﮔﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ بڼه ﻟﺮﻱ ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﯥ ﯦﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﺍخيستې .  دجرګې  ﺳﭙﻴﻦ ﺭﻭبي ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﺩ ﻫﺮډﻭﻝ ﺳﺘﻮﻧﺰﻭ ﺩ ﻫﻮﺍﺭۍ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻏﻮﻧډيږي ﺍﻭ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﭼﯥ  ﻭﮐړي ﺩ ﻫﯧﻮﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﻣﻨﻠﻮ ﻭړ ﻭي، خوداچي ولي يې دولس اوحکومت باورترلاسه کوي دادﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺩ ډﯾﺮﻭ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻮ له کبله.
ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ټﻮﻟﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﯤ ﺩ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺍړﺧﻮﻧﻮ ﺩ ﻧﻪ ﻳﻮﻭﺍﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺭﺍﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻫﻤﺪﯤ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺟﺮﮔﯥ ﻻﺭ ﻏﻮﺭﻩ ﺷﻮﯤ .

اجمل جماليار

بېرته شاته