سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496590

دکابل د پروسی په دوهم کنفرانس کی د ولسمشر غنی د سو لی د وراندیز په باب زموز در یح !


2018/01/03

 

پدا سی حال کی چه پر پا کستان باندی نریوال په خاص دول دولسمشر ترمپ دجنوبی اسیا د سترا تیژی د مواد و د پلی کو لو په لری کی د آمریکا دمتحده آیا لاتو او ناتو فشارونه پدی مو خه زیات سویدی تر سو چی د پاکستان نظا می استخبارات د طالبانو او نورو ترورستی دلو ده ملاتر حخه لاس واخلی ددی سره یو حای دطالبانو پر مر چلواو پتن سرایونو باندی هوایی او محکنی بریدونه ته زور ورکرل سویدی د پا کستان نظامی استخبارات او طالبانو هم د یوی خوا جگری ته زور ور کری دی دکابل خونری زانمرگی بریدونه، په تول افغا نستان کی یی پر لا رو د مینو نو د ایشو دلو ، پر امنیتی پو ستو او پر ولسوالیو او شارونو باندی د دله ایز و او زانمرگی بریدونو لمن پر آخه کریده دبلی خوا یی په روحیاتی جگره اودیپلو ماتیک هجوم لاس پوری کری دی په قطر کی د طالبانو د دفتر دلاری دامریکا سره د خبرو دوراندیز سره سم پاکستان هم پر زان باندی و فشارونه ته لاس پر سر ندی نا ست دوی پر دوو موازی لا رو باندی خپل توله ا ستخبا راتی او دیپلو ماتیک ماشین په حرکت رواستلی دی پر یوه لار یی جگره نوره تیزه او مرگونی کریده د شرقی ولا یاتوپر سرحدی سیمو باندی د خپلو عکسرو پواسطه بی رحما نه راکتی بریدونه او د طالبانو برید.و نه یی بیلگی دی ، پر بله لار یی روحی روانی او دیپلوماتیک یرغل پیل کری دی په افغا نستان کی قو می مذهبی او سمتی اختلاف فا تو ته د حکومت په دننه کی سیاسی بی ثباتی ته لمن و هل یی په کار اچولی دی ، دوی سره سم وایی چی د افغانستان حکومت د جگری ددوام او سو لی د تا مین صلاحیت نلری، د طا لبانو او نورو تروریستی دلو مشر ان او پتن زایو نه لا پخوا د پا کستان حخه وتلی په افغانستان کی دی پر موز د هغی خوا حملی کیزی د افغانستان په خینو سیاسی مشرانو یی هم دا تصدیق کری طالبان د افغانستان حکومت ته گو دا گی وایی او آمریکا ته نیغ په نیغه د خبرو وراندیز کوی د بلی خوا د آمریکا سره پتی خبری، د چین،روسیی او ایران سره د آمریکا په برابر کی د سیمی او افغا نستان په باب د محور د جور ولو تلاشونه جریان لری،پداسی حا لاتو کی د تا پی د پرو ژی دبل پر او دکار پیل او دکابل د پروسی دوهم کنفرانس یو خه فرصت و چه ولسمشر غنی د منطقوی همکاریو او په هیواد کی د سولی اوجگری په باب یو روشانه او مشخص موقف اعلان او دنریوالو ملاتر یی تر لاسه کری وای   جناب ولسمشر غنی صاحب! پداسی حال کی چی د تا پی د پروژی ددوهم پرا و د کار په پرانستلو کی او د کابل د پروسی د دوهم کنفرانس په را غوشلتو لو کی او د سو لی د تامین د پاره ستاسو الا شو نو ،کوششونو،آرزو گا نو او حرگند و نو ته احترام لرم او قدر یی کوم خو پدی کنفرانس کی د طالبانو او پا کستان سره د سو لی د خبرو د پاره ستاسی وراندیز سوی پرو گرام نا حرگند،متضاد، مغشوش تکراری او غیر عملی بو لم په ولاندی دلایلو :  ۱ - ستا سو د وراندیز سر لوحه داده چی د هر دول پیش شرط نه پر ته د خبرو د پاره طرح وراندی کوی پداسی حال کی چی د وراندیز تو له محتوا مو شر طو نه دی :طالبان باید اساسی قانون و منی خو د قانونی لارو هغه ته تغیر ور کوو،طالبان باید د افغا نستان حکومت په رسمیت و پیژنی د هم دی حکومت تر مشری لاندی د ی د تاکنو سره موافقه وکری،د امنیتی قواو د تقویی سره دی مر سته وکری،د زنانه وحقوق دی په رسمیت و پیژنی،ملکی ژوند ته دی را وگرزی،د سیاسی خبرو د پیل سره دی آتش بس وکری او و سله دی تسلیم کری،د نریوالو قواود شتون پر دوام یا نه دوا م مو هیج بحث ندی کری. ۲- د پا کستان سره مو د سو لی د جور ولو په باب وویل چی پر تو لو مسا ییلو بحث کو لو ته حاضر یو خو دا مو ونه ویل چی پر کو مو مسائلو؟  ۳- دتروریزم پر ضد مو وویل چه لا په سیمه ایزه کچه اجماع نده را غلی دا مو واضح نه کرل چی د افغانستان د حکومت او نریوالو متحدینوله نظره تروریزم سه شی دی او ترو رستان سوک دی ؟  جناب ولسمشر !پداسی حال کی چه پر انتر کانتیننتال هوتل باندی،دکورنیو چا رو د پخوانی مانی پر سرک باندی او قر غی سره نیژدی پر نظا می ا کا دمی باندی د حقانی د شبکی،طالبانو او د داعش د ترورستی دلو د خونریو حملو وروسته تاسو د خپلو خلگو د وینو د بدل او انتقام د اخستلو او نوو تدا بیرو د نیولو ژمنه وکرل موز او د افغانستان خلگ منتظر و چه د پرا خو مشورو او د هغه پر اساس د یو نوی سیاست په وراندی کو لو د هغه دپاره د قانونی بنستو نو،سیاسی حوا کونو او مستقلو شخصیتونو د تفاهم او اجماع د راوستلو د لاری د وینو بدل او انتقام واخلی چی تر اوسه پدی باب ستاسو حخه د سو والیانو د بدلو پر ته نور سه نه واوریدل سول که دا بیانیه ، و طا لبانو او پا کستان ته دا نا حرگندد سو لی وراندیز انتقام او بدل وی نو تاسو پدی باب په خپلو ژمنو کی پا ته راغلی یاست او د کابل دخلگو د وینو د بدل او انتقام د اخستلو د کار پوروری یاستی! زما له نظره و کنفرانس ته دسو لی د وراندیز اساسی کرشی باید په لاندی دول وایی: ۱ - د افغانستان دولت د اساسی قانون پر اساس جور دی،ددی اساسی قانون د احکامو او اهدافو د عملی کو لو د پاره د تو لو نواقصو سره سره کار کوی ،د ملی یوالی حکومت د تول تا کنو د لاری د رایه ور کونکو د سه نا سه شپزو میلیونو انسان نا نو د رایی په ملاتر منج ته را غلی دی پر تو لو غتو شا رونو او اکثر و ولسوالیو چه د نفسو مطلق اکثریت ژوند پکشی کوی باندی ملی حاکمیت لری دنری نیژدی توله هیوادونه مو عملی او په رسمیا تو کی ملاتر کوی او په رسمیت مو پیژنی، پر دی اساس زموز دفا عی او تعرضی جگره پر حق ده تر هغه وخته به دوام ور کوچی توله ترورستی حملی بندی آو شندی سوی نوی ! ۲ - اوس چی په رسمی دول د دنیا زبر زواکونو او د سیمی د هیوا دونو د اکثریت اجماع راغلی چی د منطقی او افغا نستان د تو لو ترورستانو مراکز او پتن زایونه په پاکستان کی دی او د هغه هیواد د نظامی ا ستخبا راتو لخوا تربیه، تجهیزات پتن زایونه ور ته آماده کیزی نو موز د پا کستان د حکومت او نظا میانو حخه غو شتنه کوو چی ددی کاره حخه لاس په سر شی، افعا نستان د تو لو نریوالو قوانینو او گاوندیتوب د ا صو لو پر اساس حق لری چه د خپل زان حخه دفاع وکری او نریوالی مرستی تر لاسه کری موز د متقابل گذار او د خپلو خلگو د ساتنی حق زانته محفوظ گنو   افغانی طالبانو ته د سولی د ورا ندیز اسا سی کرشی : طالبانو! تاسو چی د افغانستان د قانونی او ملی دولت پر ضد په جگره کی د کو مو دولو نو او لارو حخه کار اخلی هغه تر ور ستی دی تاسو تر هغه وخته ترورستان یا ستی چه په غه دول او لارو جگری ته دوام ور کوی موز به ستاسو پر ضد مقا ومت کوو خو یوه بله لار هم چی دسولی ده تا سو ته یی پرانستی پریژدو زموزد سو لی وراندیز تاسو ته په لاندی دول دی   ۱- په کابل یا په بل هر ثالث هیواد کی چی د خبرو د پاره سیاسی دفتر جوروی موز موافقه لر و د خبرو اترو د پاره مو با صلاحیت معتبره تضمین سوی هیئت و تا کی،د خبرو د پیل سره به سم آتش بس کوو،د افغا نستان په هغه سیمه کی چی تا سو واکی لری زموز امنیتی قواوی پر تاسو حمله نه کوی تاسو به پر امنیتی قواوبرید نه کوی ،د وسلی او نظامی تجهیزاتو په غیر توله لاری باید ستاسو، زموزاو خلگو د ملکی اکما لاتو پر مخ خلا صی وی د ولسوالیو مراکز چی د هر چا په لاس کی وی د هغوی بیرغ دی پور ته وی   ۲- داشرف غنی په مشری دی ستاسو په گدون انتقالی حکومت جور سی ددی حکومت دنده به په امنیتی قواو کی ستاسو د جنگیالیو ا دغام، و ملکی ژوندانه ستاسو د جنگیا لانو داخلول،تاسو ته د پا سپورتو نو ویشل د تور لسته ستاسو د مشرانو ایستل، دمهاجرینو را ستنولو ته مناسب فرصت برابرول، دکلیو، ولسوالیو، ولایتی ، ملی شورا گانو، شار والیو او په پای کی د ولسمشر د پاره د تاکنو محال ویش جورول او دتاکنو په لار اچول وی .تر دی وروسته که د اساسی قانون تعدیل ته ستاسو په وراندیز ارتیا پیداسی د لوئی جرگی را غوشتل هم په اجندا کی شامل دی ،تاسو باید ددی پاره خپله دله د طالبانو په نا مه په رسمی دول په سیاسی گوند بد له او راجستر کری،زموژ وراندیز دادی چی ستاسو او د پخوا نیو جهادی دلو نو مو نه د جگری سره تر او لری د افغانستان د اساسی قانون او د احزابو د قا نون پر اساس باید خپل نوم مرام او ترکیب نوی او اصلاح کری نور جزئیات د خبرو په جریان کی   پا کستان په مستقیم او غیر مستقیم دول د افغانستان د قانونی ملی او تولی دنیا ته منل سوی دولت پر ضد په جگره کی دی هغوی ته زموز د سو لی وراندیز په لاندی دول دی : ۱- پا کستان هیواد دی د سو لی د تامین او د افغانستان سره د خه گاوندیتوب د جو رولو د خبرو اترو د پاره په کار پوا و با صلاحیت هیئت وتاکی د افغانستان دولت هم دا کار باید وکری ددی دوارو دلو د خبرو اجندا باید د سرحدو نو پر تنظیم او امنیت باندی،د تجارت او ترانزیت پر سر باندی داوبو او پانگی اچونی پر ستونز و خبری او دحل دلار و پیدا کول وی  ۲- پا کستان باید ژمنه وکری چه د افغانستان د قانونی دولت دشمنا نو ته پر خپله خاو ره د کار او فعالیت اجازه نه ور کوی د افغانستان دولت هم متقا بله ژمن کوی دی تو لو توافقاتو ته ته باید د افغانستان او پا کستان تر منح د خه گاوندیتوب او متقابل احترام په ترون کی زای ور کرل او هغه لاسلیک سی نو رجزئیات د خبرو په جریان کی  ۳- تر هغو چی د طالبانو سره د سو لی ترون کیزی او ددوی په گدون یا دی تول تا کنی تر سره کیزی او د پا کستان سره د سو لی ترون لاسلیک کیزی د آمریکا د متحده آیا لاتو او ناتو قواوی به دافغا نستان د قانونی دولت په ملاتر او د ثبات او سو لی د گرانت په تو که په افغانستان کی شتون لری،د قانونی لویی جرگی په را غو ند ولو سره به په اسا سی قا نون کی د ار ینو تعد یلاتو دامریکا او ناتو د قوا ود شتون یا نه شتون موضوع مطرح کیزی زموژ نظر به په لو یه جرگه کی دا وی او دی ته به کار کوو چی افغانستان د خپل شتون او قا نونی نظام د ساتلو د پاره دناتو او آمریکا په شانی نریوال زبر حواک ته ارتیا لری

يونس فکور

بېرته شاته