سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9941
ټول لیدونکې
1526480

اول #مې روز همبستگی بین المللی طبقه #کارگر


2018/28/04

  اول می روز همبستگی بین المللی کارگر به عنوان یک طبقه جهانی است .روزیکه کارگران در سراسر دنیا به میدان می آیند وبعنوان یک طبقه اعلام همبستگی طبقاتی میکند .اول می روز اعلام کیفر خواست طبقه کارگر به بردگی مزدی وروز دفاع از مساوات طلبی سوسیالیستی ،دفاع از جامعه برابر ،مرفه و امن در مقابل بورژوازی است .امسال در شرایطی به استقبال اول می میرویم که بشریت یک سال مملو از جنگ ویرانی ،کشتار ،آوارگی، ناامنی و فقر ومحرمیت بیشتر را برای اکثریت ساکنین کره زمین پشت سر میگذارد سالی که دولتهای سرمایه داری برای تامین منافع خود علاوه بر جنگهای خانمانسوزی که درخاور میانه به جهانیان تحمیل کرده اند ،تعرض همه جانبه ی را به تمدن بشری ،به دستاوردهای طبقه کارگر ومحرومان جامعه درهمه ابعاد اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی اخلاقی دنبال کرده اند سالی که تلاش وسیع به خرج داده شده تا برای تامین منافع دولتهای مختلف بورژوازی ؛به وسیعترین انشقاق درمیان طبقه کارگر و کل بشریت دامن بزنند وبا ساختن هویتهای کاذب مذهبی ،قومی،ناسیونالیستی، بخشهای مختلف طبقه مارا در مقابل هم قرار دهند واز صفوف ما برای جنگهای ارتجاعی خود سرباز گیری کنند. سال گزشته برای کارگران افغانستان نیز سال فقر ومحرومیت بیشتر ،سال حقوق معوقه وافزایش بیکاری ،سال دستمزد های چند بار زیر خط فقر و....بود سالی که دولت دست نشانده ما بجای اینکه برای مردمش اشتغال زایی کند بل دشمن خونی مردم را که ملیونها هموطن مارا کشتند به عوض اینکه به چوبه دارهدایت کنند به کاخ ریاست جمهوری دعوت میکند ،سال که توهم به افقهای بورژوازی افغانستان ودولت غنی، بیش ازهمه فرو ریخت .سالی که قول بهبود اقتصاد وزندگی بهتر برای کارگران ودهاقین با جلب سرمایه و انتظاری که به جامعه میدادند به هوا رفت رفقای #کارگر اول می روز اتحاد طبقاتی ما بعنوان یک طبقه با منفعت مشترک است دراین دوره وبا جنگ و جنایت وتوحشی که بشریت تحمیل کرده اند ،ضروری ست .در اول می اعلام کنیم که جنگ مرتجعین حاکم جهان از دول امپریالیستی تا دولتهای مرتجع خاور میانه وفرقه های جنایتکار قومی ومذهبی دستساز آنها، از داعش ،القاعده ،طالب،جبهه النصره،بوکو حرام و....جنگ ما نیست ،اعلام کنیم که ما با کارگران ایران ،سوریه ،عراق ،ترکیه ،عربستان ،روسیه ،آمریکا ،و.....یک طبقه بایک منفعتیم. روزی ست که اعلام کنیم مایک طبقه ایم هرنوع هویت تراشی های ملی ،ناسیونالیستی، قومی ومذهبی ونژادی و.....را علیه منافع مشترک خود وابزاری درخدمت دشمنان طبقاتی خود میدانیم .ما کارگران جهان دراول می پرچم برابری وهمسرنوشتی خودرا به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی بلند میکنیم دراین روز اعلام میکنیم که ما به کارگر شیعه وسنی ترک و کرد -فارس و عرب وعجم و......تقسیم نمی شود اعلام میکنیم که ما فریب تلاشهای ارتجاع ناسیونالیستی ومذهبی واز هیچ نوع آنرا نمی خوریم ،ما همگی کارگریم واز هویت طبقاتی خود واز هویت مشترک وانسانی همه انسانها دفاع میکنیم لازم است درهمه جشن‌ها ومراسمهای کارگری خود هرجا که جمع می شویم ،یکی بودن وهمسرنوشتی خودرا جشن بگیریم وآنرا مشخصه مراسم‌های خود کنیم  اول می روزی ست که همرا دهها وصدها ملیون کارگر در سراسر جهان به فقر ومحرومیت به بردگی مزدی وبه جامعه طبقاتی نه بگوئیم. روزی که همرای کل اعضا یک طبقه وبه عنوان سازندگان همه امکانات بشر خواهان عدالت اجتماعی ،خواهان یک زندگی انسانی همین امروز و بر دوش خود وبا اتکا به اتحاد خود می‌شویم روزیکه اعلام میکنیم ما توحش کنونی را به عنوان زندگی نمی پزیریم ما از حرمت وکرامت خود و کل بشریت در مقابل مشتی انگل بورژوازی حاکم برجهان ،دفاع میکنیم ،ما خواهان تغیر جهان به نفع صاحبان واقعی این دنیا ،به نفع اکثریت بشریت هستیم ،ما بهشت را روی زمین می خواهیم ،واین بهشت دست یافتنی است وما آنرا با قدرت خود می سازیم . با احترام به همه رفقای مبارز خلقهای زحمت کش جهان     

امان شولا

بېرته شاته