سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9924
ټول لیدونکې
1509800

زرلښتې؛ رييس صاحب درې زره ډالر تاواين کړ


2018/03/05

بـرک زمـوږ ډېـر شـوخ ملګـری و، کـرۍ ورځ بـه پـه دې هڅـه کـي وو چـي پـه یونـه یـو ډول ال یـوه ټوکـه ټکـره برابـره کړي. پـه فیـس بـوک کـي یـي د زرلښـتي پـه نامـه آی ډې جـوړه کـړي وه پـه خلګـو یـي هغـه ملنـډي وهلـې چــي څــه درتــه ووایــم بــس لــوی ســړی بــه یــي را ایسـار کـړی وو، هغـه بېچـاره بـه دايس ورتـه نېنـه نېنـه کېـده چـي اریـان بـه ورتـه پاتـه شـوې، هغـه شـېخان یـي راګرځـويل وو چـي خدایکـه دي زړه تـه ولوېـږي. د یــوه رئــس د رشــوت او اداري فســاد خــري بــه مــي هــر وخــت اورېــدي، هغــه د چاخــره چــي تــر دود نــه تېرېــده، بلــه ورځ مــي کار پــه همــدې ریاسـت کـي بنـد شـو، د اسـنادو ټـول مراحـل مـي تـررسه کـړل یواځـې د نومـوړي رئـس السـلېک راتـه پاتــه شــو پــه وارخطایــي مــي اســناد پــه الس لــه وچـي ناچـارۍ مـي درئـس د دفـر دروازه ورخالصه کـړه، رئـس صیـب مـي ولېـد چـي پـه کمپیوټـر کـي سـخت بوخـت او غـرق وو،وقفـه یـي لیـکل بـه یـي کـول یـو یـو واربـه یـي الندنـی شـونډ هـم پـه خولـه کـي ونیـود اوږده د خوښـۍ سـا بـه یـي واخیسـته بیابـه پـه کمپوټـر ورغورځـار شـو. ښـه مـي وګڼلـه چـي ژر ورتـه مزاحمـت ونـه کـړم، لـه کاره یـي ونـه باسـم او راتـه یـي غوسـه نـوره هـم زیاتــه نــه يش دايس نــه چــي بیــا مــي تــر واده پــه ډلـو ډېـري الړي يش او رشـوت راتـه ډبـل کـړي. پـه مخامـخ چوکـۍ ورتـه کښېناسـتلم، د نومـوړي شــاته یــوه شېشــه يئ املــارۍ یښــي وه چــي ورتــه ځېــر شــوم د رئــس صیــب کمپیوټــر راتــه پکــي ښــکاره شــو ومــي لېــدل چــي لــه زر لښــتي رسه پــه چــټ کــي دی او د مينــي پســتې خــري یــي پــه درز کــي رواين دي پــه دروازه کــي یــو درجــن نــور مراجعېـن هـم لـه هغـه وختـه انتظـار پاتـه شـوي لـه کومـه وختـه چـې زرلښـته او رئـس صیـب رسه پــه خــرو شــوي د الس پــه اشــاره مــي هغــوئ وپوهـول چـي غـم مـه کـوئ زه یـي یـوه چـاره کـوم. ژر،ژر مــي بربک)زرلښــتي( تــه پــه ټلفــون مســج ولیــکل:) بــرک جانــه ســامونه مــي ومنــۍ! ښـاغلیه: تاسـو خـو لـه رئس صیـب رسه د زرلښـتي پــه نامــه ټوکــه ازاده کــړي زه او یوزیــات شــمېر مراجعیــن ورتــه لــه انتظــاره رسې وېنــې شــوو یــاره زمــوږ کارهــم پــه یــو چــل مــل ژر وربانــدي را خـاص کـړه مننـه( ومـي لیـدل چـي زرلښـتي ورتـه ولیــکل: زماګرانــه، زمــا د زړه رسه، زمــا د ســرګو تــوره، نــور چــي دي ونــه وینــم صــر مــي نــي، خـو تاسـو مـي هـم ډېـر وخـت لـه کاره ویسـتئ کـه مراجعېـن لـرئ د هغـوئ کار ژر،ژر ورخـاص کـړه زه بــه مــي د ســکایف ادرس درواســتوم تاســو مــي لطفـا پـه سـکایف کـي ملګـرې کـړئ او پـه سـکایف رارسه ويډیــو یــي خــري وکــړئ زمــا ګرانــه لطفــاً، لطفــاً، لطفــاً. رييــس صیــب لــه خوښــۍ پــه ګــړچ ناڼــې لــه سـتوين تېـري کـړې او ورتـه یـي ولیـکل: پـه سـرګو پــه ســرګو زمــا مینې،زمــا ژونده،زمــا وفــادارې معشــوقې، پــه څوشــېبوکي درتــه را وزګارېــږم. پـه مـوږ یـي غـږ کـړ راکـړئ ورقـي مـو او ژر لـه دې ځایـه پښـې سـپکي کـړئ، زه پـه یـوه ډېـره مهیمـه پـروژه کار کـوم. مـوږ مراجعېنـو یـوه اوبـل تـه وکتـل او د خوښـۍ ســا مــو واخېســته ورقــي مــو پــه مېــز ورتــه کېښــودې. ده دورقـو متنونـه هيـڅ نـه ولوسـتل یواځـي د خپل السـلیک ځـای یـي پکـي پـه نښـه کاوو او السـلیک یـي کاوو. د ټولـو مراجعینـو ورقـي یـي پـه څـو شـېبو کـي ور السـلیک کـړې، مـوږ ټـول ورڅخـه راووتلـو د باندي ټولـو لـه مـا څخـه مننـه وکـړه یوتـن را مختـه شـو او راتــه یــي وویــل: زه دا لــس ورځــي کېــږي چــي ورتــه را ځغلــم کار یــي نــه راخالصــاوو، پــرون یــي پــه ډکــه خولــه راڅخــه دری زره ډالــر رشــوت وغوښـت نـن مـي ورتـه لـه ناچـارۍ راوړي وو، خـو ســتادي کــور ابــاد وي دادی را ودي ګټــل. دری زره ډالـر یـي هـم لـه السـه ووتـل او زرلښـته هـم د تـل لپـاره ورڅخــه وتښـتېده.

عبدالهاشم نارصي

بېرته شاته