سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9941
ټول لیدونکې
1526461

اراضی؛ الهام بخش ابتکار در تبلور نقش زن در جامعه


2018/30/05

معنا نیست که انسان مسلمان و آگاه با طیفی بزرگی از طرفداران عرف و عنعنات ناپسند در جامعه کنار بیاید.« ً در جامعه سنتی هرات مانند سایر والیت کشور، طبیعتا در معامالت جایداد های بزرگ؛ تصمیم گیرنده ، معامله کننده و صاحبان و وارثان ملکیت ها همه مردان اند و در سند ملکیت نیز نام همین مردان درج می گردد. اما فیروز می گوید:» با آنکه خانواده ما با بسا خانواده ها در هرات تفاوت دارد و هیچ چیزی میان پدر و مادرم تقسیم نیست. سعی کردم با مشوره دهی به پدرم به منظور تسجیل سند ملکیت فقط به نام مادرم؛ اصل احترام به زنان در کانون خانواده را بیشتر از پیش در منظر دید هموطنانم در جامعه افغانی و فراتر از آن قرار دهم.« فیروز به این عقیده است که سنتی بودن در جامعه اسالمی به اساس الهام گیری از سنت های قولی، فعلی و تقریری رسول اهلل )ص( بهتر از پیروی کور کورانه از اصطالح ُ سنتی بودن میان تهی است. به باور این جوان روشن ضمیر؛ مردان در جامعه افغانی باید ارشادات و اخالق بی نظیر نبی)ص( در خصوص برخورد با زنان و نظرداشت حق آنان در عرصه های مختلف زنده گی اجتماعی را الگوی خویش قرار دهند و برای جوامع دیگر ، نمونه ای از انسان های باشند که دیگران از آنان بیاموزند و به باور و کارکرد های آنان افتخار کنند. این اقدام فیروز سبب شد تا ده ها مرد چه در موقف همسر و چه در موقف فرزند و برادر به ارزش جایگاه زنان، مادران و خواهران شان تأمل کنند و با طرد حسادت ها و وسوسه های شیطانی و زدن مشت بر دهان نفس زبون با تسجیل سند ملکیت به نام زنان خانواده خویش باعث  فتخار خانواده خویش در جامعه شوند. به گفته فیروز ؛ سه خواهرش در خانواده از این مشوره اش با پدر و موافقت بال درنگ او از خوشی در پیراهن نمی گنجیدند و اطرافیان، نزدیکان و حتی اطفال خانواده شان نیز ذوق زده شده بودند. حال از پدر فیروز می شنویم؛ عبدالوهاب کارمند متقاعد نماینده گی دافغانستان ً بانک در هرات می گوید:» فیروز با این اشاره اش واقعا گیچم کرده بود، با آنکه همسر زنده گی ام همه چیز من است، اما از باب رایج بودن فرهنگ مسمی بودن ملکیت ً ها به نام مردان اصال به همچو فکری نیفتاده بودم. با مشوره فرزند دلبندم شوکه شدم و در آن واحد به آن لبیک گفتم. بلی! فیروز کاری را کرد که باید پدرش انجام می داد و هر پدری یا همسری باید انجام بدهد.« پدر و فرزند هر دو می گویند: وقتی مادر خانواده را به این خوش خبری مژده دادند؛ چنان شگفت زده شده بود که آرزو می برند همیشه آن لحظه سرور و خندیدنش در مننظر دیده گان شان باشد. انسان آگاه از بیان این دو مرد روشندل بیاد مقوله شعری می افتد که شاعری خوش سروده است؛ »فرزند هنر باش نه فرزند پدر - فرزند هنر زنده کند نام پدر« آری ! چه هنری واالتر از آگهی از ارزش های اسالمی و انسانی و عمل به آنها که اهلل متعال به وسیله بهترین معلم بشریت حضرت محمد مصطفی)ص( به ما به ارمغان آورده است

محمد داود تنها

بېرته شاته