سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496162

دا جل، دا برسات


2018/27/07

    شـوګير چـې درتـه شـپو پـر څڼـو مـات راوړى دى  يو خوب مې درته سترګو كې سوغات راوړى دى 
دا ډك جام چې نـن رېـږدي پـه لاسـو كـې د فرعون 
موســـى لـــه كـــوه طـــور ځنـــې تـــورات راوړى دى 
دا چــا ويــل چــې وږې د پښــتون شــولې هــوجرې؟ 
دې وږو ميكائيــــل تــــه هــــم خيــــرات راوړى دى 
شـــېبه پـــر لمبـــو ســـره ده او شـــېبه پـــر ګلـــو ســـره 
دې خـــاورې كلـــه جـــل، كلـــه برســـات راوړى دى 
ساعت وروسـته را زېـږو دا سـاعت خيـر دى چـې مـرو 
تقــــدير راتــــه بــــس دغســــې حيــــات راوړى دى 
سپېڅلى مسلمان دى خـو يـې زده نـه شـوه سـجده 
دې قامتـه خـداى دخپـل غـرور زكـات راوړى دى .

 

مرحوم اسحاق ننګيال

بېرته شاته