سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496753

له کم عمره استادې او استازې عزيزه رحيم زاده سره مرکه


2016/18/01

 
قدرمنو لوستونکيو ! دافغانستان دتعليمي او تربيتي سرکس له يوې کم عمره استادې  آغلې عزيزه رحيمزاده سره مو خواله او دکابل په ښار کې د مېشتو ماشومانو د ژوند او ستونزو په هکله مو ورسره مرکه کړې هيله ده ويې لولۍ او هغه ستونزې چې ستاسوماشومان اوتاسو يې په ژوند کې لرئ د عزيزه رحيمزاده په خبروکې ورته د حل لارې ولټوئ.
مرکه کوونکی : رفيع الله روشن
 
پوښتنه: مهرباني وکړئ د زرلښت لوستونکيو ته ځان  په مفصله توګه ځان وروپیژنې چې چیرې مو زوکړه شوې، نوم مو څه دی ، کوم ښوونځۍ اوکوم ټولګی لولی ؟
ځواب :ـ بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تا او ستا سود ویب سا یټ ټولو قدرمنولوستونکوته دزړ له کومې سلامونه وایم  نوم مې عزیزه ده  ، رحیم زاده تخلص کوم  اصلاً د پروان ولايت يم ،په کابل ولایت کې زېږېدلې يم د سيد دنورمحمد شاه مینې دنجونو ښوونځي دیولسم ټولګې زده کوونکې او د مهاجرينو دکمپ استازې يم

.
پوښتنه :-  که په دې هکله معلومات راکړې چې تا سو دلته د مها جرینوپه کمپ کې یا ستی کوم کارونه کوی ؟
ځواب :- مننه لس کاله کېږي چې زه پخپله د مهاجرينو په کمپ کې ژوند کوم خو  څلورکا له کیږی چې دمها جرینوپه کمپ کې دماشومانو داستازې په توګه کار کوم او  مختلفې دند ې په مخ وړم لکه ما شو ما نوته درسی چاپیریا ل جوړول دپوهنې وزارت په مرسته  دینی زد کړې  ورکول هغوی ته د پا کواوبو برا برول مها جروما شوما نوته پیژ ند پا ڼې جوړول ترڅوپه آ سا نی سره ښوونځۍ کې شا مل شی دسرکس هنرورته ښایم  اود ما شوما نو ستونزې مسئولو چاروا کوته رسوم

  .
پوښتنه :-  که دا را ته ووایې چې تا سودغه مرسته چې مها جرو ماشومانو سره يې کوی دچا له خوا ه کیږی اوڅنګه يې ورته رسوی ؟
ځواب : - دافغا نستا ن دما شوما نودتربیتي  تعلیمی سرکس مها جرو ما شوما نوسره مرسته کوی اودو ه کا ن تینره يې هلته ايښي دي چې په هغه کې کتا بچې ، قلمونه اونورداړتیا وړ شیان دی موږیې په پوره امانت داری سره په دولس کمپونوپه مساوی ډول ویشو ترڅوحق حقدارته ورسیږی او دغه قرطاسيه کله دافغانستان دتعليمي اوتربيتي سرکس لخوا له موږ سره کېږي چې دهم کله زه پخپل شخصي لګښت چمتوکوم اوکله يې هغوی راسره مرسته کوي

.
پوښتنه :- تا سووویل په خپلو شخصی پیسو باندې ما شوما نوته قلمونه اوکتا بچې اخلی دغه پیسې تا سوله کومه کوی ؟
ځوا :- د لته چې زه درس لولم څلور کا له کیږی اوس ترینره شوې یم زرا فغا نی معا ش را کوی  له دغوپیسو نه هغوبې وزلو ما شوما نوسره مرسته کوم کتا بچې اوقلمونه ورته اخلم  چې د رسونه کې کومه ستونزه را پیدا نه شی

.
پوښتنه :-  ستا سو د کورنۍ اقتصا دی وضعیت هم ښه نه دی پلا رمومعیوب اومورموهم دپا خه عمرخا ونده ده هغه معا ش چې تا سواخلی ولې دخپلې کورنۍ ا ړتیا وې نه پوره کوی چې نوروسره مرسته کوی ؟
ځواب :- هغه معا ش چې زه یې اخلم دخپل ځان لپاره هم مصرفوم خوزموږ دکورنۍ ا ړتیا نه شی پوره کولای مورمې وظیفه لری  معا ش چې واخلی دا ړتیا وړشیا ن د کورلپاره اخلی  یوه پرده موکیږی ترڅوهغه ورځنی ژوند مو که ډیره ښه هم نه ی خوبیا هم تیریږی او داچې زه له هغوی سره دخپلو پيسو مرسته کوم داددې لپاره چې ما هم دغه ډول ډیرې ستونزې ګاللي دی او ځان مې دې مرحلې ته را رسولی دی په داسی حال کې چې له ماسره به چامرسته نه کوله خو زه اوس غواړم خپلو دغو همصنفيانو او شاګردانوته دا ذهنيت ورکړم چې په هر حال بايد له ستونزو اومشکلاتوسره مقابله او مبارزه وکړي


پوښتنه :-  په خپلو خبرو کې مووویل چې وزارت کې جلسه نیسی  په کوم وزا ر ت کې او تا سوته دغه زمینه څوک برابری زموږ په هېواد کې هرڅوک وزیر یا معین نشی لیدلای ؟
ځوا ب :- موږ په خپل ما بین کې یوه غونډه کوپه هغه کې دسرکس استا دان هم موجود وی بیا په شته ستونزو غږیږو اود حل لاره ورته پیدا کوله هغه ورو سته چې دهروزارت مربو ط وی هما غه وزارت سره ا ړیکه نیسو اود ملا قا ت وخت ترې غواړ و کله چې ملا قا ت ته ورغلو ځا ن سره ما شوما ن هم بیا یو اوشته ستونزې یوه یوه ورته بیا نواوپه حل کولو کې ورڅخه مرسته غواړو

.
پوښتنه :- هغه کمپ چې تا سو پکې د ند ه لری موقیعت یې چیرته دی  په کوم نوم یا دیږی   ا و څومره خوشحا له یا ستی  چې له بې وزلوما شوما نو سره مرسته کوی .
ځواب :- هغه کمپ چې زه په کې د ند ه مخ ته وړم موقیعت یې د کارته نو د تپې په سر کې دی دنسا جیو دوړکتون په نوم یا دیږی ا وډیردخوښی ا حسا س کوم چې په دې کم عمر د بې وزلو ما شومانو سره چې زیا تره یې زما همزولی دی  مرسته کوم

.
پوښتنه :- کله چې دسرک پرسره یو نا توا نه ما شوم اوګوری چې ولاړوی او کا لی یې هم څیرې وی څه احسا س کوی ؟
 ځواب :- هغه نا توانه ما شوما ن چې دسرک پرسرولاړ وی خیرا تونه غواړی ما ډیره ځوروی ددې لپا ره چې ددوی عمر کم وی د کا ر کولو توان نه لری د رس هم نه لولی زه ورته ډیره خفه کیږم

.
پوښتنه :- دخپلو زد کړوپه هکله معلوما ت را کړه څه وخت دې مکتب شروع کړ په درسو نو کې درسره څوک مرسته کوی عمر دې څومره دی ؟
ځوا ب :- عمر مې څوار لس کا ل دی دو صنفو نه مې سویه آزموینه ورکړې اوس په یو لسم صنف کې يم، په درسو نوکې دا سې خا ص څوک را سره مرسته نه کوی په خپله يې په ډیر شوق لولمه اوزده کوم یې

  .
پوښتنه :ـ په کورنۍ کې له موراوپلارسره څوک مرسته کوی پلار مو معیوب هم دی اوس څه کار کوی ؟
ځواب :- په کورنۍ کې زه خپله له موراوپلار سره مرسته کوم پلا مې معیوب دی عمر یې هم زیا ت دی څه کا رنه شی کولا ی د کور ټول کا رونه مې ما او مورته را پا تې دې ورونه او خویندې مې واړه دی د کا رکولو توان نه لری

.
پوښتنه :- تاوسو یا دونه وکړه په هغه کمپ کې چې یا ستی د رسنیو په برخه کې هم کار کوی اوتجربه لری  که دا را ته ووايې چې میډ یا څه ته وا یی ؟
ځواب :- تلویزون ، را ډیو ، فلم جوړونه ، عکا سی کول ، دفلم اکت کول اودفلم شوټینګ کول دې  ټول ته   په شمول د کمپیو ټرمیډیا ویل کیږی

.
پوښتنه :- عزیزه جا نې که دا را ته ووا یې چې مشکل یعنې څه شی ؟ 
ځوا :- دا نسا نا نوهغه اړتیا وې چې په یوا زې ځان یې   پوره کولای نه شی او دنورو مرستې ته ضروت ولری مشکل ویلای شو

 
پوښتنه :- دخپلو زدکړونه څومره را ضې یا ستی او کومې لا سته را وړنې لری ؟
ځواب :- خپلوزدکړونه ډیره راضې یم اولا سته را وړنې هم لرم دسرکس په مسا بقو کې مې ګدون کړی څوځله مې لومړی مقا م ګټلی اود سرکس دهنروبرخې مسا بقوته هم تللې یم چې عکا سی وه هلته دریم مقام ما خپل کړی همدا رنګه ټپیا نوته پا نسما ن هم کولا ی شم دلو مړیو مرستو شپږمیا شتنۍ زدکړې مې هم کړی د ی

پوښتنه :-  د هېوا د په ا وسنیو حا لا تو کې د ما شو ما نو وضیعت  څنګه ا رزوی  ؟
ځوا ب :- د هېواد په او سنیو حا لا توکې د ما شوما نو وضعیت ډیر خرا ب  دی  او هېڅو ک ورته سمه پا ملرنه نه کوی حقوق یې تر پښولا ند ې کیږی په  خاص ډول دنجونو چې په کم عمر کې ودیږی  او ټول ژوند په بدبختیو کې تیره وی ی ما شوما نو با ندې جنسی تیری کیږی چې دا د قا نون  اوشریعت او انسانيت خلا ف کا رونه دی

 
پوښتنه :-  څه شی عا مل کیږی چې ما شوما ن درانه  یا شا قه کا رونوته مجبورکیږی ؟
ځوا ب :- ډیرعا ملونه شته چې ما شوما ن دې ته مجبورو ی تر څولا س په درا ندو کا رونو پورې کړی  لکه فقر ، بیکا ری   د کورنۍ خرا ب اقتصا دی وضیعت  بل ټولنیزې ستونزې  دی  له تعلیم څخه لرې پا تې شوی  ما شوما ن مجبورد ی  چې درنو او شاقه کا رونو ته اوږه ورکړی

 
پو ښتنه :- ته خپله لا ما شومه يې اونورو ما شوما نو سره مر سته کوی آ یا کله کبر او غرور هم کوی ؟
ځوا ب :- زه کبراوغرو نه کوم او نه مې خوښیږی ما شوما ن ټول را با ندې ګران دی مینه ورسره کوم که چیرته دو ه ما شوما ن په خپلو کې سره جګړه وکړی اوزه خبره شم بیا هغوی داسې خفه نه پریږد م ترڅومې چې پخلا کړی نه وی زړه مې یوډل بې قراره وی او ځمکه را ته سورتنورګرزی

 
پوښتنه :- هغه استا دا ن چې خپلو شا ګردا نوسره ښه رویه نه کوی ددرس په ځا ی ورته وهل اوټکول ورکوی  هغوی ته څه ویل لرې ؟
 ځوا :- هغواستا دا نوته زما د ا توصیه ده چې خپلوشا ګرادانوسره دې ډیرکوښښ وکړی په درسونوکې په مینه او محبت دې ورسره روغبړ وکړی د شا ګردا نو په منځ کې د ې توپیر نه کوې  استا د با ید دا سې مهر با نه واوسی چې شا ګر د دویرې احسا س ونه کړي اوپه خورا شوق سره هره ورځ په صنف کې حاضری ورکړی

 
پوښتنه :-  ژوند را ته تعریف کړه ؟
ځواب :ـ ژوند درد ، غم ، خوشحا لی ، لوړې اوژورې لری با ید په خوشحا لیوپسې وګرځو غمونه موږ خپله پیدا کوی

 
پوښتنه :-  صنف را ته تعریف کړه ؟
ځواب :- صنف هغه درسی ما حول ته ویل کیږی چې هلته ما شوما ن په ډلیزه توګه زد کړې کوی

 
پوښتنه :-  ډیر ی خلک په دې با وردی چې له ا ستا د صنف  مکتب او کورس نه ما شوما نوته د تلویزون تما شه کول ښه دی ځکه هلته یې په عملی ډول ګوری اویا دوی یې تا سوهم په دې با وریا ستی ؟
ځواب :- پنځوس سلنه د تلویزون لید ل د ما شو ما نولپاره ښه د ی آ ما  ما شوما ن  با ید مکتب ته هم ولیږل شی تر څو له ا ستا د ، صنف  ،  اومکتب  سره ا شنا شی پیدا کړی هلته نور ما شوما ن ووینی هغوی سره دنظر راکړه ورکړه وکوی اومعلوما ت یې زیا ت شی


پوښتنه :- که عزیزه دافغا نستا ن دښځوچا رو وزیره شی دا فغا ن ښځو او ما شوما نو لپا ره به يې لومړی کار څه وی ؟
ځوا ب :- که زه د ښځوچا رو وزیره شم دښځواو ما شوما نو لپا ره به لو مړی کا زما هغو ی ته دا وی تا وتریخوا لی په ضد به مبا رزه کوم دتعلیم او کا ر زمینه ورته برا بروم مشروع غوښتنې به یې پوره کوم له حقوقوبه  یې د فا ع کوم

 
پوښتنه :-  آ شپزی مو زده ده او څه  شی ښه پخولا ی شی ؟
ځوا ب :- بلې آ شپزی کولا ی شم وریجې ، هګی ، لو بیا،  چپس ، د غو ښې قورمه اودې ته ورته شیا ن پخولا ی شم

.
پوښتنه :- کوم رنګو نه خوښوې ؟
ځوا ب :ـ تور ، سپین ، شین اوزیړرنګونه خوښوم

.
پوښتنه :- کوم هېوا د مو ډیرخوښیږی ؟
ځوا ب :- ا مریکا، کانا ډا اود ترکیې هېوا د مې ډیر خوښیږی

.پوښتنه :- ستا سودخوښې وړ ریئس جمهور څوک دی ؟
ځوا ب :ـ زما دخوښې وړریئس جمهور حا مد کرزی دی


پوښتنه :- که دافغا نستان له خوا کوم بهرنی هېوا د ته دما شومانو په ا ستا زیتوب ولاړه شې هغوی ته به دافغا ن ما شوما نوڅه پیغام ورسوې ؟
ځواب :- د افغا ن ما شوما نو سلا مونه ورته رسوم بیا هغو ی نه دا هیله کوم چې یو ځل افغا نستا ن ته را شی او دما شو ما نو وضیعت له نژ دې وګوری ا ود خپل هېوا د خیریه موسیسې دې ته وهڅوی چې زموږ ما شوما نوسره دتعلیم په برخه کې لا زمې مرستې وکړی

 
پوښتنه :- که زه تا سوته چا نس درکړم چې له ما څخه یوه  پوښتنه وکړې څه پوښتنه را نه کوې ؟
ځواب :- له تا سونه دا پوښتنه کوم چې ما شومانو سره ته څرنګه چلند کوې ښه که بد ؟
خوا ب :- زه له ما شوما نوسره دومره مینه لرم که بل څوک ووینم چې ما شوم ته په قهر شی په ما با ند ې بد تا ثیر کوی .
پوښتنه :- ما شوما نو ته څه پیغا م لرې ؟


ځواب :- ما شوما نوته زما پیغا م دا دی چې کوښښ دې وکړی خپل درسونه دې ولولی په سمه توګه په کورکې له موراوپلارسره دې کا نورونوکې مرسته کوی خپل وخت دې بېځا یه نه تیروی ترڅویومقام ته ورسیږی او دهېوا د په درد وخوری .

رفيع الله روشن

بېرته شاته